15 december 2018, van 10:00 tot 12:00, Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp (GLD) | Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp (GLD)

Gewestelijke ledenvergadering

AGENDA van de ledenvergadering van de PvdA Gelderland
Op 15 december 2018 in Parkstaete, Velp van 10-12 uur

  1. Opening
  1. Mededelingen
  1. Vaststelling agenda
  1. Vaststellen notulen
  1. Benoemen commissie van stemopneming
  1. Vaststelling kandidatenlijst Provinciale Staten
  1. Begroting 2019
  1. Verkiezing lid kascommissie
  1. Rondvraag

Stukken
AGENDA GLV 15 december 2018
Verslag GLV 20 oktober 2018
Advies kandidatenlijst PS 2019
Begroting 2019